سیستمهای سختی گیری با استفاده از تبادل کنده رزینی و یا فرایند لایم سودا