سیستم های شن گیری با استفاده ازسیکلون ها

سيكلونها جهت جداسازي شن و ماسه از آب رودخانه ها، چاه ها و آبهاي سطحي طراحي و ساخته ميشوند. شكل هندسي سيكلون و نحوه قرار گرفتن لوله ورودي سيكلون بصورت مماس با دستگاه موجب ايجاد حركت دوراني و مارپيچي سيال مي گردد.

نيروي گريز از مركز ناشي از حركت دوراني سيال نيروي اينرسي و اختلاف دانسيته ذرات با سيال سبب جداسازي ذرات ميشود. بر اثر نيروي فوق ذرات با جداره داخلي سيكلون برخورد نموده و به بخش تحتاني سيكلون هدايت مي گردد. در نزديكي بخش تحتاني دستگاه، حركت مارپيچي به سمت پايين سيال تغيير جهت داده و با همان حركت مارپيچي از قسمت مياني گرداب به سمت بالاي دستگاه حركت ميكند. بدين ترتيب سيال تمييز توسط Vortex Finder به سمت بيرون هدايت ميشود.

سيکلون دو قلو به ظرفيت 60 ليتر در ثانيه _ تهرانسر